"Z kulturą mi do twarzy"

8 czerwca 2021

PROJEKT ZAKOŃCZONY SUKCESEM!
Głównym celem projektu było wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Dzień Dziecka – dzień pierwszy ;)0A Dzień Dinozaura