Z kulturą nam do twarzy!

30 września 2020

W tym roku całe nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt ma na celu :

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;

– kształtowanie  poczucia  przynależności  do  kraju,  regionu,  zapoznanie  z  ich  tradycjami

i historią w sposób dostępny dziecku;

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

IIIB Dzień Przedszkolaka i Dzień JesieniIB Jak szybko rozprzestrzeniają się bakterie – eksperyment