KONKURS PLASTYCZNY "SENSORYCZNE MOTYLE"

15 lutego 2018

KONKURS PLASTYCZNY “Sensoryczne motyle”

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pt.“Sensoryczne motyle

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz podnoszenie świadomości własnego ciała.
 • Budzenie zainteresowań szczegółami otoczenia.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych w kontakcie z ciekawymi tworzywami.
 • Wzmacnianie sprawności manualnej.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Technika pracy związana z tematem konkursu, wykorzystanie materiałów wielo-fakturowych, format A4.
 3. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 2 prace z jednej placówki.
 4. Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę, tj. imię i nazwisko dziecka, wiek, rodzaj niepełnosprawności, nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, oraz zgodę rodzica  z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka………………………………….. dla celów konkursu “Sensoryczne motyle”, zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia 1997 roku ustawy o ochronie danych osobowych (DZ.U.Z.2015 roku, poz. 2135  z późniejszymi zmianami), tj. (DZ.U.Z.2016 roku, poz. 922).        Podpis rodzica………………………

 1. Harmonogram konkursu:
 •  Ogłoszenie warunków konkursu na stronie internetowej przedszkola -15.02.2018 r.
 • Rozpoczęcie konkursu – 01.03.2018 r.
 • Termin nadsyłania prac – 04.04.2018 r.
 • Obrady jury i wyłonienie zwycięzców konkursu – 11.04.2018 r.
 1. Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez organizatora konkursu.
  W konkursie przewidziano 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia.
 2. Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail danej placówki.

8. Prace należy wysłać na adres Organizatora:

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Niedziałkowskiego 9, 73-200 Choszczno

Telefon: 95 765 24 60

e-mail:przedszkole1choszczno@wp.pl

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny “Sensoryczne motyle”

 1. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora,

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka………………………………….. dla celów konkursu “Sensoryczne motyle”, zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia 1997 roku ustawy o ochronie danych osobowych (DZ.U.Z.2015 roku, poz. 2135  z późniejszymi zmianami), tj. (DZ.U.Z.2016 roku, poz. 922).

                                                                                           Podpis rodzica………………………

IIIA Walentynkowe serca twarożkowe – spotkanie z mamą KarinkiIIIB i 0A Poznajemy Układ Słoneczny
Skip to content