ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU

29 marca 2021

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia, które rozszerza wykaz osób uprawnionych dla których przedszkole powinno zapewnić opiekę, w okresie czasowego zawieszenia pracy, rodzice zatrudnieni w wymienionych podmiotach mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka na okres 29.03- 9.04.2021r.
Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 –
 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
 – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
Wniosek do pobrania ze strony, można składać osobiście w sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Deklaracja dostępnościZajęcia realizowane w ramach projektu Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków – arteterapia “W marcu jak w garncu”.
Skip to content